Lưu Lượng: 150m³/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 100m³/h
  Cột Áp: 12m
  Lưu Lượng: 50m³/h
  Cột Áp: 6m
  Lưu Lượng: 54m3/hm³/h
  Cột Áp: 183mm
  Lưu Lượng: 56m³/h
  Cột Áp: 84m
  Lưu Lượng: 54m³/h
  Cột Áp: 183m
  Lưu Lượng: 54m³/h
  Cột Áp: 113m
  Lưu Lượng: 54m³/h
  Cột Áp: 84m
  Lưu Lượng: 54m³/h
  Cột Áp: 56m
  Lưu Lượng: 45m³/h
  Cột Áp: 176m
  Lưu Lượng: 45m³/h
  Cột Áp: 118m
  Lưu Lượng: 45m³/h
  Cột Áp: 88m
  Lưu Lượng: 45m³/h
  Cột Áp: 59m
  Lưu Lượng: 21m³/h
  Cột Áp: 148m
  Lưu Lượng: 21m³/h
  Cột Áp: 118m
  Lưu Lượng: 16.2m³/h
  Cột Áp: 196m
  Lưu Lượng: 16.2m³/h
  Cột Áp: 159m
  Lưu Lượng: 16.2m³/h
  Cột Áp: 123m
  Lưu Lượng: 16.2m³/h
  Cột Áp: 98m
  Lưu Lượng: 16.2m³/h
  Cột Áp: 74m
  Lưu Lượng: 13.8m³/h
  Cột Áp: 229m
  Lưu Lượng: 13.8m³/h
  Cột Áp: 183m
  Lưu Lượng: 13.8m³/h
  Cột Áp: 141m
  Lưu Lượng: 13.8m³/h
  Cột Áp: 115m
  Lưu Lượng: 13.8m³/h
  Cột Áp: 88m
  Lưu Lượng: 13.8m³/h
  Cột Áp: 67m
  Lưu Lượng: 10.8m³/h
  Cột Áp: 145m
  Lưu Lượng: 10.8m³/h
  Cột Áp: 107m